این یک  متن نمونه  است
       و آنچنان که
       نوشته شده
          به
    نمایش در آمده است.